Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes provisionals

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista provisional de persones admeses.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

 

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

També es pot fer la consulta des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP: AQUI

Reclamacions: D’acord amb l’article 27 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del dia 11 al 13 de juliol de 2022.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.

Admissió cicles formatius 2022-2023

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial pel curs 2022-2023 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos i la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es, per la qual cosa es recomana que per fer el tràmit d’admissió han d’estar donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Teniu més información sobre aquests dos sistemes al següent ENLLAÇ

Informació general i página web de Formació Professional CAIB: ENLLAÇ

Calendari de tot el procès: ENLLAÇ

Marxa solidària

Divendres 20 de maig es durà a terme una marxa solidària per recaptar diners per una associació de Menorca en sa qual participarà tot s'alumnat des centre.

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives admissió ESO

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 19/03/2022), i de l’art. 20 de de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.

(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 24 de juny a l’1 de juliol

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

 

Space Invaders - TIC II (2n de Batxillerat)

A l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II) de 2n de Batxillerat els alumnes aprenen programació informàtica amb el llenguatge Python, uns dels llenguatges d'ús professional més utilitzats avui en dia en diversos camps: desenvolupament d'aplicacions web, ciència de dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, ...

Durant tot el curs aprenen les bases del disseny d'algorismes i programació en aquest llenguatge, i durant la darrera avaluació realitzen un projecte final que consisteix en el desenvolupament d'un videojoc amb Python i la llibreria Pygame. Aquest curs han creat les seves pròpies versions del clàssic joc Space Invaders. A continuació hi ha un vídeo resum del resultat obtingut pels quatre alumnes d'aquest curs.

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives Adscripció

D’acord amb l’Annex 2, punt 1  i de l'article 20 de la normativa que regula el procés d'admissió pel curs 2022-2023,  publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’adscripció a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el nostre centre del 24 de juny a l’1 de juliol

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.