Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

1a Avaluació de seguiment curs 2021-2022

Informem que a partir de les següents dates i hores,  es podran consultar mitjançant el GESTIB els butlletins de qualificacions corresponents a la 1a avaluació de seguiment:

Nivell educatiu

Dia publicació

Hora publicació

ESO

29/10/2021

14h

Batxillerat

22/10/2021

Cicles formatius / FP Bàsica

12/11/2021

Trobareu un comentari de cada professor d'àrea i unes qualificacions que son indicatives de tendències:
5 = Tendència a aprovar
4 = Tendència dubtosa
3 = Tendència a suspendre

Eleccions al Consell Escolar

S’ha iniciat el procés de renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

Recordam que el procés que s’havia de celebrar el passat curs 2020-21 va quedar ajornat per la situació sanitària de la nostra comunitat.

Podeu consultar els censos a l’entrada del centre.

El sorteig públic per escollir els membres de la junta electoral es durà a terme el dimarts 5 d’octubre de 2021, a les 10.45h, a la secretaria del nostre centre.

Les novetats del procés s'aniran publicant al web de l'institut.

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022: 2a FASE llistes definitives

D’acord amb l’article 41 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de maig de 2021 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 67 de 22 de maig de 2021), publiquem la llista definitiva de persones admeses a la 2a Fase. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA

·        Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022 2a FASE

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Dietètica (Primeres opcions)

CFGS Dietètica (Segones i posteriors opcions)

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 41.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23 i 23 de setembre de 2021.

L’alumnat que ha obtingut plaça en el CFGM d’Activitats Comercials, haurà de formalitzar la seva matrícula EN LINEA, s’han de seguir les instruccions del procés indicades en el següent ENLLAÇ

L’alumnat que ha obtingut plaça en el CFGS de Dietètica i encara no ens ha tramés la documentació de la matrícula, li recordem que té fins dia 23 per formalitzar-la i l'haurà de formalitzar EN LÍNEA, seguint les intruccions del procés indicades en el següent ENLLAÇ

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Beques: En cas de voler demanar les Beques per estudis Post obligatoris del MEC, es pot obtenir tota la informació al següent ENLLAÇ
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 24 de setembre.

A partir de dia 28 de setembre, les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives de la Fase 2 i volen optar a cursar algun cicle en el qual han quedat vacants, han de demanar cita prèvia a la Delegació Territorial d’Educació a Menorca 

Reunions de famílies amb tutors inici curs 2021-2022

Convoquem a les famílies a la reunió amb els tutors dels vostres fills. Us recordam que només pot assistir un membre de la família per alumne/a.

 Calendari de reunions de Tutors inici de curs 2021-2022

Curs

Dia reunió

Hora reunió

Lloc

1r ESO

13/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

2n ESO

13/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

3r ESO

14/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

4t ESO

14/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

1r BATXILLERAT

13/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

2n BATXILLERAT

13/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

CICLES FORMATIUS

26/10/2021

19h

Aula del curs de l’alumnat

 

ACOLLIDA INICI CURS CICLES FORMATIUS / FP BÀSICA

INICI CURS 2021-2022 CICLES FORMATIUS / FP BÀSICA
 ACOLLIDA: Divendres dia 24 de setembre, L'acollida a l'alumnat serà la primera hora. A partir de la segona es durà a terme classe normal.  L'horari d'FP Bàsica serà de Dilluns a Divendres de 8.00 a 13.40. L’horari de classe de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior és el següent:
Dia
horari Cicles formatius GM / GS
 
Altre informació important:
BEQUES: Hi ha convocades Beques per estudis postobligatoris, i el termini de sol·licitud finalitza dia 30 de setembre.
Podeu consultar més informació al respecte en el següent ENLLAÇ
 
 
Dilluns: 
8.10 a 13.50
Dimarts:
8.10 a 14.40
Dimecres:
8.10 a 13.50
Dijous:
8.10 a 13.50
Divendres:
8.10 a 13.50

Escolarització 2021-2022: Llistes definitives admissió Batxillerat

Publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a Batxillerat.

Per consultar les llistes de la primera opció, clicar al següent ENLLAÇ, i de les segones opcions, al següent ENLLAÇ.

Per consultar el resultat individualitzat, clicar al següent ENLLAÇ

S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 13 al 15 de juliol (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el juny)

S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 9 al 10 de setembre (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el setembre i ha resultat admès a les llistes definitives)

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.