ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes definitives admissió Batxillerat

Llistes definitives Admissió Batxillerat (requisits juny)

D'acord amb el calendari publicat a l'Annex I de de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives d'admesos a Batxillerat.

Contra la llista definaitiva d'alumnes admesos es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs pos fi a la via administrativa.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

 Les data de matrícula son del 18 al 21 de juliol de 2017