PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES PENDENTS SETEMBRE

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 36 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes definitives de les persones que han obtingut els requisits acadèmics el setembre:

1. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació d'Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

En aquesta llista s'indica el dia, hora i lloc en què els interessats s'han de presentar a la crida única per tal d'oferir-lis les paces que quedin vacants i que es durà a terme a la Delegació Territorial d'Educació els dies 20 i 21 de setembre.

 En cas d'obtenir plaça, s'haurà de matricular el centre els dies 20 a 24 de setembre. En cas contrari, es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada i quedarà fora del procés d'amissió.

 Contra aquesta llista definitiva es pot interposar recurs d'alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista.