PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES PENDENTS SETEMBRE

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 36 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes definitives de les persones que han obtingut els requisits acadèmics el setembre:

1. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació d'Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

En aquesta llista s'indica el dia, hora i lloc en què els interessats s'han de presentar a la crida única per tal d'oferir-lis les paces que quedin vacants i que es durà a terme a la Delegació Territorial d'Educació els dies 20 i 21 de setembre.

 En cas d'obtenir plaça, s'haurà de matricular el centre els dies 20 a 24 de setembre. En cas contrari, es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada i quedarà fora del procés d'amissió.

 Contra aquesta llista definitiva es pot interposar recurs d'alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista.

Beques NEE i Estudis Postobligatòris 2018-2019

Beques alumnat NEE 2018-2019

 S'han convocat les ajudes per alunnat NEE pel curs 2018-2019.

 Per accedir a la convocatòria clicau a l'ENLLAÇ

El termini de sol·licituds és del 15/08/18 al 27/09/18

Beques per alumnat que cursi estudis postobligatoris el curs 2018-2019

  • Batxillerat
  • Formació Professional de Grau Mitjà i Superior
  • Formació Professional Bàsica

 Per accedir a la convocatòria clicau a l'ENLLAÇ

El termini de sol·licituds és del 17/08/19 al 01/10/18

PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 27 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes definitives de persones admeses i excloses al procés d'admissió així com també es publiquen les llistes d'espera.

En cas de no haver obtingut reserva de plaça, a la llista definitiva es convoca a l'interessat/a a la Delegació d'Educació de Menorca a un dia i hora assenyelat, per tal d'oferir-li les vacants que hi puguin quedar (Crida única).

1. Admissió FP Bàsica (opció 1, 2 3 i 4) ENLLAÇ

2. Admissió FP- GM (Per cicles formatius de grau mitjà) (opció 1, 2 3 i 4) ENLLAÇ

3. Admissió FP- GS (Per cicles formatius de grau superior) ) (opció 1, 2 3 i 4) ENLLAÇ

4. Llistes d’espera FP-GM (Cicle Formatiu Farmàcia i Parafarmàcia) ENLLAÇ

5. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació. ENLLAÇ

D'acord amb l'esmentat calendari i l'article 28, els interessats amb reserva de plaça han de venir a formalitzar la matrícula del 18 al 20 de juliol a la secretaria del centre, en horari de 9 a 13.30h. Si no es formalitza la matrícula en el termini esmentat, es considera que l'interessat/da renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d'admissió.

En cas de generar-se alguna vacant al CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, els dies 23 i 24 de juliol es procedirà a telefonar a les persones que figuren a la llista d’espera per oferir-lis aquestes places.

ESCOLARITZACIÓ 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ BATXILLERAT

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives de sol·licituds presentades al procés d'admissió a batxillerat.

Per visualitzar les llistes clicau a l'ENLLAÇ

D'acord amb l'esmentat calendari, els interessats amb reserva de plaça han de venir a formalitzar la matrícula del 18 al 19 de juliol a la secretaria del centre en horari de 9 a 13.30h