CONVOCATÒRIA MATRÍCULA PROVES EOIES 2018-2019

Informem que s'ha publicat la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-19. ENLLAÇ A LA RESOLUCIÓ

Els pares dels alumnes participants estan convocats a una reunió informativa sobre les proves EOIES, que tindrà lloc dia 16 de gener a les 19 hores a l'aula de 4t B.

El termini de matrícula per a la realització de les proves és del 22 de gener al 5 de febrer, ambdós inclosos.

Juntament amb el full d'inscripció, s'haurà d'adjuntar fotocópia del DNI en vigor, fotografia tamany carnet, resguard de pagament de taxes, segons els següents criteris:

Taxes inscripció ordinària: 22,80 euros. ENLLAÇ A LA WEB ATIB PER FER EL PAGAMENT

Taxes inscripció bonificada del 50%: 11,40 euros (famílies nombroses i monoparentals de categoria general i s'haurà d'acreditar documentalment aquesta circumstància). ENLLAÇ A LA WEB ATIB PER FER EL PAGAMENT

Tutorial del pagament de taxes mitjançant la web d'Agència Tributària de les Illes Balears 8ATIB): ENLLAÇ

Exempció del pagament de taxes les persones que es troben en alguna de les següents circumstàncies i que s'hauran de justificar documentalment: situació d'Atur, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere, situació de vulnerabilitat econòmica especial, víctimes d'actes terroristes.

Per accedir al PowerPoint de la reunió informativa, clicau a l'ENLLAÇ

ESCOLARITZACIÓ 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES ADSCRIPCIÓ

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives de sol·licituds presentades al procés d'adscripció.

Per visualitzar les llistes definitives clicau a l'ENLLAÇ

Els alumnes amb plaça reservada hauran de formalitzar la matrícula al nostre centre els dies 27 i 28 de juny.

Proves lliures de mòduls de Cicles Formatius curs 2017-2018: Llistes definitives admesos i calendari exàmens

D'acord amb l'article 18.1 de l'ANNEX ! de la Resolució de la directora general de FormacióProfessional i Formació del Professorat de 9 de març de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 32 de 13/03/2018), publiquem la relació definitiva de les persones inscrites.

Per visualitzar el llistat de les persones clicau a l'ENLLAÇ

Per visualitzar les dates dels exàmens, clicau a l'ENLLAÇ

Proves lliures de mòduls de Cicles Formatius curs 2017-2018

S'ha publicat la convocatòria de les proves lliures de mòduls de cicles formatius 2017-2018.

El termini d'inscripció és del 19 al 28 de març en el centre on s'hagin d'examinar i que en aquest

curs acadèmic, s'imparteixin aquests mòduls de forma presencial, per tant, dels mòduls que es

detallen seguidament, en el nostre centre no es podran dur a terme aquestes proves ja que aquest

curs acadèmic no s'imparteixen presencialment:

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

CFGS Dietètica

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Dietoteràpia

Disposició i venda de productes

Microbiologia i higiena alimentària

Oficina de farrmàcia

Educació sanitària i promoció de la salut

Dispensació de productes farmacèutics

Formació en centres de treball

Operacions bàsiques de laboratori

 

Formació i orientació laboral

 

Tota la informació la podeu trobar a l'ENLLAÇ

I també a la pàgina web de la Conselleria d'Educació al següent ENLLAÇ