ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes definitives admissió CF/FPB

D'acord amb l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2017 (BOIB núm. 68 de 03/06/2017), publiquem la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions i llista pendents de setembre, homologació i de convalidació).

D'acord amb l'article 27.8 de l'Annex 1 de l'esmentada resolució, contra la llista definaitiva d'alumnes admesos es pot interposar recurs d'alçada davant la directora General de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs pos fi a la via administrativa.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

 La matrícula s'ha de dur a terme els dies 20 a 24 de juliol, en cas contrari es perdrà la reserva de plaça

ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes definitives admissió Batxillerat

Llistes definitives Admissió Batxillerat (requisits juny)

D'acord amb el calendari publicat a l'Annex I de de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives d'admesos a Batxillerat.

Contra la llista definaitiva d'alumnes admesos es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs pos fi a la via administrativa.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

 Les data de matrícula son del 18 al 21 de juliol de 2017

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS (FPB/GM/GS) CURS 2017-2018: Provisionals admesos

Llista provisional admesos Cicles Formatius 2017-2018

 D'acord amb l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2017 (BOIB núm. 68 de 03/06/2017), publiquem la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

D'acord amb l'esmentat calendari, es podran presentar reclamacions de l'11 al 13 de juliol de 2017.

Dia 14 de juliol es publicaran les resolucions a les reclamacions.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes provisionals admissió Batxillerat

Llistes provisionals Admissió Batxillerat (Requisits juny)

D'acord amb el calendari publicat a l'Annex I de de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes provisionals d'admesos a Batxillerat.

D'acord amb l'esmentat calendari, es poden presentar reclamacions contra les esmentades llistes del 10 al 12 de juliol, i la resolució de les reclamacions es publicarà dia 13 de juliol.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes definitives admissió

D'acord amb el calendari publicat a l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017 -2018 respecte als provessos d'adscripció, admissó i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació Especial a les Illes Balears, publiquem la llista definitiva del procés d'admissió a ESO.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ.

S'haurà de formalitzar matrícula al nostre centre, del 27 al 30 de juny de 2017.