Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet públic que el nostre centre ha estat admès en el Programa de Reutilització de llibres i material didàctic per al curs 2017/18.

Dins el termini oficial per adherir-se al Programa, el nostre centre ha tingut  la següent adhesió per part de les famílies amb fills i filles a l’ESO:

Cursos

Nre. total d’alumnes per curs

Nre. d’alumnes que participen en el Programa

Percentatge d’alumnes participants sobre el total

1r d’ESO

88

79

89.77

2n d’ESO

87

67

77.01

3r d’ESO

77

55

71,42

4t d’ESO

53

37

69,81

TOTAL

305

238

78.03

 

En aquestes xifres que van se tancades dia 25 de setembre s’han d’afegir 3 alumnes més que s’hi van adherir fora de termini, però que a final de curs faran augmentar la quantitat de llibres reutilitzables .

Aquestes xifres ens fa pensar que la implantació d’aquest programa ha estat molt positiva i esperem que en el pròxim curs escolar la xifra d’adhesió arribi al 100%.

ACLARIMENT: Totes les famílies que no van lliurar l’adhesió en el termini corresponent, poden adherir-se al programa si segueixen la normativa del Programa: lliurar els llibres reutilitzables comprats i emprats el curs acadèmic actual, d’acord amb les normés d’ús establertes, i adjuntant còpia de la factura de compra d’aquests llibres quan sigui demanada.