Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes definitives 2a Fase

D’acord amb l’article 41 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista definitiva de persones admeses a la 2a Fase. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una dels dos grups.

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023 2a FASE

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Títol professional Bàsic en Serveis Comercials

ENLLAÇ

 

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 41.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 22 i 23 de setembre de 2022.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 23 de setembre. Podeu consultar l’horari de la jornada d’acollida en el següent ENLLAÇ

A partir de dia 26 de setembre, les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives de la Fase 2 i volen optar a cursar algun cicle del nostre centre en el qual han quedat vacants, poden contactar directament amb els serveis administratius (971372744)