Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes definitives

D’acord amb l’article 28 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera (es publicaran al llarg del matí).

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 30 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2022.

La matrícula es realitzarà a través del programa GestIB (https://www3.caib.es/xestib) seguint una de les següents opcions:

a.            OPCIÓ 1: Des de GestIB-famílies.  Accediu al GestIB amb les vostres claus. (Pipella al menú “Matrícula en línia”, disponible NOMÉS durant els períodes de matrícula especificats).

  •      b.           OPCIÓ 2: Emprar un codi d’accés que enviarà l’institut per correu electrònic el primer dia hàbil de matrícula.

Rebreu un codi d’accés i unes instruccions al correu electrònic indicat al procés d’admissió. Aquesta opció NO és vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat.

Si no ha comunicat un correu electrònic VÀLID al centre o té la SAFATA D’ENTRADA PLENA, no podrà rebre aquest codi.