Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives admissió Batxillerat

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 19/03/2022), i de l’art. 20 de de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a Batxillerat.

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 18 al 20 de juliol (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el juny)

S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 5 al 9 de setembre (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el setembre i ha resultat admès a les llistes definitives)

 Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.