ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022: 2a FASE llistes definitives

D’acord amb l’article 41 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de maig de 2021 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 67 de 22 de maig de 2021), publiquem la llista definitiva de persones admeses a la 2a Fase. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA

·        Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022 2a FASE

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Dietètica (Primeres opcions)

CFGS Dietètica (Segones i posteriors opcions)

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 41.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23 i 23 de setembre de 2021.

L’alumnat que ha obtingut plaça en el CFGM d’Activitats Comercials, haurà de formalitzar la seva matrícula EN LINEA, s’han de seguir les instruccions del procés indicades en el següent ENLLAÇ

L’alumnat que ha obtingut plaça en el CFGS de Dietètica i encara no ens ha tramés la documentació de la matrícula, li recordem que té fins dia 23 per formalitzar-la i l'haurà de formalitzar EN LÍNEA, seguint les intruccions del procés indicades en el següent ENLLAÇ

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Beques: En cas de voler demanar les Beques per estudis Post obligatoris del MEC, es pot obtenir tota la informació al següent ENLLAÇ
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 24 de setembre.

A partir de dia 28 de setembre, les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives de la Fase 2 i volen optar a cursar algun cicle en el qual han quedat vacants, han de demanar cita prèvia a la Delegació Territorial d’Educació a Menorca