Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES PENDENTS SETEMBRE

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 36 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes definitives de les persones que han obtingut els requisits acadèmics el setembre:

1. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació d'Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

En aquesta llista s'indica el dia, hora i lloc en què els interessats s'han de presentar a la crida única per tal d'oferir-lis les paces que quedin vacants i que es durà a terme a la Delegació Territorial d'Educació els dies 20 i 21 de setembre.

 En cas d'obtenir plaça, s'haurà de matricular el centre els dies 20 a 24 de setembre. En cas contrari, es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada i quedarà fora del procés d'amissió.

 Contra aquesta llista definitiva es pot interposar recurs d'alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista.

INICI CURS CICLES FORMATIUS I FPB

JORNADA D'ACOLLIDA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I FP BÀSICA CURS 2018-2019

Divendres dia 21 de setembre de 2018

- 8.00h a 8.55h: Acollida a l'alumnat a les seves respectives aules

- 8.55h a 14.05h: Horari de classes normal

PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES PROVISIONALS PENDENTS SETEMBRE

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 33 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes provisionals de les persones que han obtingut els requisits acadèmics el setembre:

Us recordam que a les llistes provisionals no surt una reserva de plaça, únicament la baremació. 

1. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació d'Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

D'acord amb l'esmentat calendari i l'article 34, els interessats poden presentar reclamacions del 12 al 14 de setembre davant la direcció del centre.

Reunió de pares/mares/tutors de 1r ESO

Convoquem als pares/mares/tutors de l'alumnat que cursarà 1r d'ESO el curs 2018-2019, a la reunió informativa que tindrà lloc dimarts dia 11 de setembre a les 19h al Saló d'Actes del nostre centre.

Recordatori pagament dipòsit Programa Reutilització Llibres

Recordem a totes les families adherides en el Programa de reutilització de llibres de text, que en el 2n any d’adhesió al programa s’ha de fer un dipòsit de 50€ al nombre de compte següent:

BANKIA ES38 2038 3285 0760 0006 5823

S’ha de dur a la secretaria del centre el justificant d’haver fet l’ingrés, com a màxim el dia 12 de setembre, per rebre el llibres reutilitzables del curs 2018-19.
Aquesta quantitat serà retornada en acabar l’etapa d’ESO al centre, o abans, si no l’acabés, sempre i quan hagi retornat els llibres que tengui en préstec d’acord amb les condicions fixades per la Comissió del Programa.
Els llibres que entren en el programa el curs 2018-19 els trobaran a l’aula el primer dia de classe.