Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes definitives

D’acord amb l’article 28 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera (es publicaran al llarg del matí).

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 30 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2022.

La matrícula es realitzarà a través del programa GestIB (https://www3.caib.es/xestib) seguint una de les següents opcions:

a.            OPCIÓ 1: Des de GestIB-famílies.  Accediu al GestIB amb les vostres claus. (Pipella al menú “Matrícula en línia”, disponible NOMÉS durant els períodes de matrícula especificats).

  •      b.           OPCIÓ 2: Emprar un codi d’accés que enviarà l’institut per correu electrònic el primer dia hàbil de matrícula.

Rebreu un codi d’accés i unes instruccions al correu electrònic indicat al procés d’admissió. Aquesta opció NO és vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat.

Si no ha comunicat un correu electrònic VÀLID al centre o té la SAFATA D’ENTRADA PLENA, no podrà rebre aquest codi.

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives admissió Batxillerat

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 19/03/2022), i de l’art. 20 de de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a Batxillerat.

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 18 al 20 de juliol (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el juny)

S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 5 al 9 de setembre (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el setembre i ha resultat admès a les llistes definitives)

 Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

 

Admissió cicles formatius 2022-2023

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial pel curs 2022-2023 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos i la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es, per la qual cosa es recomana que per fer el tràmit d’admissió han d’estar donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Teniu més información sobre aquests dos sistemes al següent ENLLAÇ

Informació general i página web de Formació Professional CAIB: ENLLAÇ

Calendari de tot el procès: ENLLAÇ

Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes provisionals

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista provisional de persones admeses.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

 

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

També es pot fer la consulta des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP: AQUI

Reclamacions: D’acord amb l’article 27 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del dia 11 al 13 de juliol de 2022.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives admissió ESO

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 19/03/2022), i de l’art. 20 de de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.

(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 24 de juny a l’1 de juliol

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

 

Space Invaders - TIC II (2n de Batxillerat)

A l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II) de 2n de Batxillerat els alumnes aprenen programació informàtica amb el llenguatge Python, uns dels llenguatges d'ús professional més utilitzats avui en dia en diversos camps: desenvolupament d'aplicacions web, ciència de dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, ...

Durant tot el curs aprenen les bases del disseny d'algorismes i programació en aquest llenguatge, i durant la darrera avaluació realitzen un projecte final que consisteix en el desenvolupament d'un videojoc amb Python i la llibreria Pygame. Aquest curs han creat les seves pròpies versions del clàssic joc Space Invaders. A continuació hi ha un vídeo resum del resultat obtingut pels quatre alumnes d'aquest curs.